ACTIVATIEREGLEMENT

"50 000 compLUment brieven voor de maand van de complimentjes"

Artikel 1: Organisatie

1.1. De activatie 100 000 LUve-brieven voor de maand van de complimentjes (hierna "de activatie" genoemd) wordt georganiseerd door Mondelez Belgium Services bv (hierna de "Organisator" genoemd) met maatschappelijke zetel te 2800 MECHELEN, Stationsstraat 100.

1.2. Deelname aan deze activatie gaat niet gepaard met een aankoopverplichting.

1.3. Deelname aan deze activatie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen van het huidige reglement, inclusief eventuele latere wijzigingen, in overeenstemming met artikel 8.2.

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelname

2.1. Deelname aan de activatie staat open voor ieder meerderjarig persoon (op de datum van de activatie) die in België woont.

2.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer van de activatie uit te sluiten en/of de stalen niet toe te kennen en/of de activatie geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid van de Organisator, wanneer een deelnemer deze voorwaarden overtreedt en/of als de Organisator, volledig naar eigen goeddunken, ervan overtuigd is dat de deelnemer op een oneerlijke of frauduleuze manier of te kwader trouw te werk is gegaan of de bedoeling heeft om dit te doen.


2.3. Zo is het meer bepaald, maar niet uitsluitend, verboden om robots te gebruiken, alsook elk systeem, toestel, handelwijze of gedrag dat frauduleus, oneerlijk of te kwader trouw is en die het bijvoorbeeld en zonder dat dit uitputtend is, mogelijk zouden maken om automatisch deel te nemen. De Organisator kan officieel klacht indienen tegen of een schadevergoeding eisen van de daders van dergelijk gedrag.

2.4. Bij een klacht of eis tot schadevergoeding zullen de deelnemers dienen te bewijzen dat hun gedrag volledig overeenstemt met dit Reglement.

2.5. Aan de deelnemers kan op elk ogenblik gevraagd worden om het bewijs te leveren van hun identiteit, verblijfplaats en leeftijd.

Artikel 3: Duur

3.1. De activatie begint op 01/03/2021 om 00:00.

3.2. Het einde is gepland op 31/03/2021 om 23:59.

3.3. Alle deelnemingen die na deze datum en tijd worden ingediend, komen niet meer in aanmerking en zullen dus automatisch uitgesloten worden.

3.4. Activatie kan ook eindigen vóór 31/03/2021 als de voorraad op is, dus als alle 50.000 brieven zijn verzonden.

Artikel 4: Wijze van deelname

4.1. Deelname aan de activatie vindt enkel plaats via het internetplatform https://www.lu.be/compluments/?lang=nl.

4.2. Om geldig aan de activatie deel te nemen, moeten de deelnemers :

  • naar de https://www.lu.be/compluments/?lang=nl website gaan;
  • hun persoonlijk bericht schrijven van maximaal 1000 karakters;
  • hun persoonlijke gegevens invullen: naam, voornaam en e-mailadres;
  • het vakje aanvinken en dit reglement expliciet aanvaarden;
  • aanvaarden dat hun achternaam, voornaam en e-mailadres gebruikt mogen worden om de bevestigingsmail te ontvangen en de brief en het LU Moelleux staal te verzenden;
  • de bevestigingsmail ontvangen en de link in deze e-mail versturen naar de ontvanger van de brief;
  • de ontvanger van de brief heeft 24 uur de tijd om op de link te klikken die de deelnemer heeft gestuurd en zijn/haar persoonlijke gegevens in te vullen: naam, voornaam, e-mailadres en postadres (straatnaam, huisnummer en woonplaats);
  • de ontvanger van de brief moet het vakje aanvinken en dit reglement expliciet aanvaarden;
  • de ontvanger van de brief moet aanvaarden dat hun naam en postadres gebruikt mogen worden om een ​​"verrassing" te sturen.

Alleen postadressen in België worden geaccepteerd.

De deelnemer is verantwoordelijk voor het verzenden van de link in zijn bevestigingsmail naar de ontvanger van de brief. De link is slechts 48 uur geldig. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aan de ontvanger van de brief te vragen om aan deze activatie deel te nemen. De deelnemer ontvangt na deze 24 uur een herinnering om de deelnamelink terug te sturen naar de ontvanger van de brief in het geval deze persoon zijn of haar persoonlijke gegevens niet heeft ingevuld. De ontvanger van de brief geniet van 24 uur extra, waarna, als het deelnameformulier nog steeds niet is ingevuld, de deelname wordt geannuleerd en niet kan worden verlengd.

Onverminderd het bepaalde in artikel 6, is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of vertragingen veroorzaakt door de diensten van internetproviders.

4.3. Tijdens de duur van de gehele activatieperiode wordt er slechts één Luve-brief per e-mailadres verzonden, dat wil zeggen één e-mailadres vertegenwoordigt één enkele invoer.

4.4. Internetverbinding en andere heffingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. In geen geval mag de deelnemer de Organisator vragen om hem deze kosten te vergoeden.

4.5. Het is verboden om deel te nemen met de hulp van andere programma's dan het programma van de website. Het is verboden om dit programma te wijzigen/ aan te passen. Dergelijke acties kunnen leiden tot uitsluiting van de betrokken deelnemers.

Artikel 5: Verdeling van de samples

5.1. Tijdens de activatieperiode zullen de bestemmelingen een gepersonaliseerde brief ontvangen, vergezeld van een staal Cha-Cha met een van de zes complimentjes on de vepakking.

Artikel 6: Beperking aansprakelijkheid

6.1. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade indien de activatie moest worden geannuleerd, gewijzigd, opgeschort of uitgesteld voor gelijk welke reden.

6.2. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de uitsluiting van deelnemers en/ of in geval van intrekking van samples vanwege een overtreding van de voorwaarden in dit activatiereglement.

6.3. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt bij het verbinden met zijn website.

6.4. De Organisator kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor acties van derden of voor virussen, trojaanse paarden, bugs, fouten, slecht functioneren of alle andere technische of technologische problemen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de deelname aan de activatie of voor om het even welk falen van de uitrusting van de deelnemer (zonder beperking: hardware, software, internetverbindingstools, telefoonservers, …) of voor het gegevensverlies dat het gevolg zou kunnen zijn van het bovenstaande, niet veroorzaakt door de Organisator, of voor de gevolgen van dergelijk falen voor de deelnemer en de deelname aan de activatie.

6.5. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van storing van het Internet, onderbrekingen, vertragingen in de overdracht van gegevens, computerdefect of elk ander probleem met betrekking tot communicatienetwerken, servers en internetserviceproviders.

6.6. De organisator kan niet garanderen dat alle deelnemers een staal zullen ontvangen, aangezien de activering voor de einddatum kan eindigen als de voorraad op is. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontevredenheid tijdens of na ontvangst van het staal.

6.7. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien specifieke omstandigheden de Organisator verplichten om deze activatie te wijzigen of te annuleren of wanneer de voorziene voorraad prijzen en/of actieverpakkingen uitgeput is.


Artikel 7: Aanvaarding van het reglement

7.1. Dit reglement kan geraadpleegd worden via het deelnemingsformulier. 

7.2. De Organisator kan het reglement op elk moment wijzigen.

Artikel 8: Bescherming van persoonsgegevens

8.1. De gevraagde persoonsgegevens zijn bedoeld voor de Organisator en haar aangestelde reclamebureaus Consultix en Amphion.

8.2. De Organisator handelt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op de gegevensbescherming.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij over u verzamelen om u in staat te stellen om aan de activatie deel te nemen. Deze gegevens zullen bewaard worden voor de duur van de activatie (termijn van de activatie zoals gedefinieerd onder artikel 3).Meer informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, is te vinden in onze Privacyverklaring

Deelnemers hebben het recht op toegang tot en correctie van hun gegevens. Deze verzoeken moeten schriftelijk worden ingediend bij:

Mondelez Belgium Services bv

Stationsstraat 100

2800 Mechelen


Of via het contactformulier op de websites www.lu.be.

Artikel 9: Sociale netwerken

9.1. Deze activatie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door of in verband gebracht met Facebook, Twitter of Instagram. Door zijn deelname aan de activatie stemt elke deelnemer ermee in om Facebook, Twitter en al hun respectieve kaderleden, directeurs, personeelsleden, vertegenwoordigers en agenten te ontslaan van elke aansprakelijkheid, schade, verlies of verwonding die volledig of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de deelname van de deelnemer aan de activatie en de aanvaarding, het gebruik of het misbruik van elke prijs die hij eventueel wint.

Artikel 10: Geschillen; toepasselijk wet en bevoegde rechtbanken

10.1. Als u om het even welke klachten of vragen hebt, mag u niet aarzelen om in de eerste plaats met ons contact op te nemen, zodat wij het probleem kunnen proberen op te lossen. U vindt onze contactgegevens in Artikel 1 van dit Reglement.

Op dit Reglement zijn de Belgische wetten van toepassing. Elk geschil betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Algemene voorwaarden zal worden voorgelegd aan de exclusieve rechtsmacht van de rechtbanken van Brussel.